14 listopad 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie:
instalacji sieci logicznej dla 18 maszyn produkcyjnych wg pr#11136278

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie sieci logicznych dla 18 maszyn produkcyjnych.

Wykonawca powinien posiadać następujące umiejętności:

  • praktykę w wykonaniu projektów niskoprądowych,
  • wieloletnie doświadczenie w branży informatycznej,
  • posiadać status CI Molexa co wiąże się z udzielaniem 25 letniej gwarancji na wybudowane systemy.

Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności. W ramach zlecenia konieczne jest wykonanie pomiarów sieci elektrycznej i logicznej. Przed złożeniem oferty niezbędne jest odbycie wizji lokalnej.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia wg harmonogramu w latach 2012 – 2013.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu sieci logicznych
  • Termin dostawy
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 18.11.2011 r.

Termin składania ofert do 30.11.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 05.12.2011 r.

Wykonanie przedmiotu zamówienia wg harmonogramu w latach 2012-2013 r.