7 listopad 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie

instalacji maszyny do produkcji elementów gumowych wg pr#11147901

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji maszyny do produkcji elementów gumowych.

Wykonawca powinien zapewnić:
  • wykwalifikowany zespół: monterów – mechaników, rurarzy, spawaczy, operatorów wózków widłowych, elektryków i automatyków,
  • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itd.,
  • posiadać niezbędne uprawnienia.

Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do instalacji maszyny. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

  •     Instalacja od 2 stycznia do 6 lutego 2012 r,, uruchomienie od 30 marca 2012 r.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji urządzeń dla przemysłu oponiarskiego i w pracy z maszynami wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC
  • Termin wykonania usługi
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 14.11.2011 r.

Termin składania ofert do 21.11.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 22.11.2011 r.

Wykonanie instalacji do 6 lutego 2011 r., uruchomienie od 30 marca 2011r.