2 listopad 2011

OGŁOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawai jctcy: BRIDGESTONE POZNAN Spótka z o.o.
61-017 Poznan, ul. Baltycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894,KRS 0000003456
Dane kontaktowe: Tomasz Zablocki
tel. 0048 61 873 4119, fax.0048 61 873 4091
 
 
adres strony internetowej:

ogtasza pisemny przetarg nieograniczony na
Wykonanie iinstalacja wcictgników wraz z toramijezdnymidla 11maszyn

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie

Wykonanie iinstalacja wciqgników wraz z toramijezdnymi dla 11maszyn do produkcjiopon wg PR# 11015220
na terenie Bridgestone  Poznan Sp. z o.o. przy ul. Battyckiej 65  w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, kt6rzy  chca brae udziat w przetargu musza  skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupetnienia informacji i otrzymania szczeg6towych wytycznych  o sposobi e i warunkach  przystapienia  do przetargu, poniewaz ogtoszenie ma charakter wstepnej informac ji.

 

1.  Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
 • wykonanie tor6w jezdnych wraz z konstrukcjqnosnq,
 • kontrola konstrukcji pod wzgl  dem wymaganych obciq:Zeri,
 • wykonanie toru jezdnego i montaz na hali z wykorzystaniem przygotowanych fundament6w,
 • dostarczenie 2 wciqgnik6w laricuchowych elektrycznych,
 • dostarczenie imontaz element6w  zasilania elektrycznego,
 • wystawienie deklaracji zgodnosci z PN,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez UDT,
 • kompletny montaz i uruchomienie calego ukladu.

Szczeg&owa specyfikacja wraz z kompletnym materia/em przetargowym zostanie udost pniona zainteresowanym  firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci.


2. Termin wykonania zam6wienia.

 • Wykonawca zobowiqzany jest wykonac przedmiot zam6wienia w nast pujqcych terminach:
 • oczekiwane zakoriczenie pra•c dla maszyny nr 1 - 31.07.2011, nr 2- 26.09.2011, nr 3- 31.10.2011, nr 4- 08.11.2011, nr 5-02.01.2012, nr 6 - 30.01.2012, nr 7 - 27.02.2012, nr 8 - 02.04.2012, nr 9 - 30.04.2012, nr 10 - 28.05.2012, nr 11-02.07.2012,
 • zakoriczenie realizacji przedmiotu zlecenia do 02.07.2012,
 • dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 31.07.2012.

Wykonawca musi przedstawic szczeg&owy harmonogram prac najp6zniej 2 tygodnie po otrzymaniu zam6wienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.


 
3.  Opis oceny spefnienia warunk6w.

Do wyboru oferty przyjmuje siq najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteri6w:
zgodnosc ze specyfikacja, technicznq,
doswiadczenie w instalowaniu imodyfikowaniu urzctdzeri dla przemys!u oponiarskiego, doswiadczenie w instalacjach elektrycznych,
•  doswiadczenie w pracach spawalniczych (min. 5 Ia!):blach ikonstrukcji stalowych, czas realizacji zadania,
cena,
•  warunkigwarancji jakosci.

4. Harmonogram przetargu

 
•  termin sk!adania wniosk6w: 26.05.2011
•  termin rozpatrzenia wniosk6w: 27.05.2011
•  termin przeslania dokumentacji i SIWZ: 27.05.2011
•  termin skladania ofert: 08.06.2011
•  termin rozpatrzenia ofert: do 21.06.2011