26 październik 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Wykonanie instalacji sprężarek.

Przedmiotem zamówienia jest
Instalacja sprężarek: część mechaniczna, konstrukcja i automatyka wg PR# 11044267
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  • posadowienie sprężarek na miejscu docelowym, zgodnie z projektem,
  • podłączenie sprężarek do sieci sprężonego powietrza wysokiego i niskiego ciśnienia zgodnie z projektem (bez zakresu z rysunku 11-14-PW 01-06-00 Rzut i aksonometria instalacji odprowadzenia skroplin),
  • wykonanie instalacji chłodzenia sprężarek wraz z instalacją rozprowadzenia ciepłego powietrza po hali magazynu,
  • wykonanie instalacji automatyki dla układu sprężarek oraz dla układu ich chłodzenia,
  • zawory bezpieczeństwa dostarczyć z nastawą poświadczoną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

    zakończenie realizacji przedmiotu zlecenia do 31.12.2011 lub najkrótszy możliwy termin,
    dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 31.12.2011 lub najkrótszy możliwy termin.

Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • zgodność ze specyfikacją techniczną,
  • doświadczenie w wykonywaniu instalacji technologicznych,
  • czas realizacji zadania,
  • cena,
  • warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

4. Harmonogram przetargu

    termin składania wniosków: 31.10.2011
    termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 03.11.2011
    termin składania ofert: 16.11.2011
    termin rozpatrzenia ofert: do 25.11.2011