29 wrzesień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002./fax. 061 873 4091
adres strony internetowej:
oraz

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Wykonanie instalacji zasilającej automatyczną sortownię

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zasilającej automatyczną sortownię na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zasilającej automatyczną sortownię na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji technicznej – specyfikacji dołączonej do dokumentów SIWZ.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach i etapach:
  • dostarczenie projektu wykonawczego do 22.10.2011
  • rozpoczęcie prac na terenie Bridgestone Poznań do 31.10.2011
  • zakończenie prac do 21.11.2011 r.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność ze specyfikacją
  • Termin wykonania
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

4. Harmonogram przetargu

  • Termin składania ofert do 10.10.2011 r.
  • Roztrzygnięcie przetargu do 15.10.2011
  • Zakończenie prac do 21.11.2011 r.