9 wrzesień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Patryk Matanda tel. 061 873 4492 fax. 061 873 4091
e –mail: patryk.matanda@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie

konstrukcji pomostu na hali produkcyjnej.

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu
uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do
przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji pomostów pod transporterem opon na hali produkcyjnej
Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona
zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 •     Możliwe rozpoczęcie prac 19.09.2011
 •     Realizacja przedmiotu zamówienia do 21.10.2011
 •     Dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 15.11.2011

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • Cena wykonania usługi.
 • Zgodność ze specyfikacją techniczną.
 • Czas realizacja zadania.
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

 •     termin składania wniosków: 12.09.2011
 •     termin rozpatrzenia wniosków: 12.09.2011
 •     termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 12.09.2011
 •     termin składania ofert: 15.09.2011
 •     termin rozpatrzenia ofert: do 19.09.2011