29 wrzesień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie

instalacji 4 maszyn do produkcji opon wg pr#11125079

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie instalacji 5 maszyn do produkcji opon wg specyfikacji.

Wykonawca powinien zapewnić:
 • wykwalifikowany zespół: monterów – mechaników, rurarzy, spawaczy, operatorów wózków widłowych
 • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itd.
 • posiadać niezbędne uprawnienia.

Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do instalacji maszyn. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 •     instalacja 1. maszyny – od 2 listopada 2011r.
 •     instalacja 2. maszyny – od 8 grudnia 2011 r.
 •     instalacja 3. maszyny – od 8 lutego 2012 r.
 •     instalacja 4. maszyny – od 9 kwietnia 2012 r.
 •     instalacja 5. maszyny – od 8 czerwca 2012 r.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • Zgodność z specyfikacją
 • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji urządzeń dla przemysłu oponiarskiego i w pracy z maszynami wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC
 • Termin wykonania usługi
 • Cena
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 7.10.2011 r.

Termin składania ofert do 12.10.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 14.10.2011 r.

Wykonanie instalacji wg harmonogramu.