30 sierpień 2011

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie:
sieci logicznych w hali w obszarze maszyn produkcyjnych wg pr#11072178


Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie sieci logicznych w hali w obszarze maszyn produkcyjnych.

Wykonawca powinien posiadać następujące umiejętności:

  • praktykę w wykonaniu projektów niskoprądowych,
  • wieloletnie doświadczenie w branży informatycznej,
  • posiadać status CI Molexa co wiąże się z udzielaniem 25 letniej gwarancji na wybudowane systemy.

Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności. W ramach zlecenia konieczne jest wykonanie pomiarów sieci elektrycznej i logicznej.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia wg harmonogramu do dnia 29 listopada 2013 r.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu sieci logicznych
  • Termin dostawy
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 05.09.2011 r.

Termin składania ofert do 14.09.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 20.09.2011 r.

Wykonanie przedmiotu zamówienia wg harmonogramu do dnia 29 listopada 2013 r.