Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz tel. 061 873 40 13/795 545 002 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie

Wykonanie skrzyżowania dróg według projektu wykonawczego
PR#10853442

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest Wykonanie skrzyżowania dróg według projektu wykonawczego w zakładzie Bridgestone Poznań przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Na projekt składają się:

 • projekt wykonawczy Drogi i place
 • projekt wykonawczy Instalacje elektryczne i kanalizacja teletechniczna
 • projekt wykonawczy Instalacje sanitarne

Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
 • posiadać doświadczenie w budowaniu dróg i skrzyżowań,
 • posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania w/w robót.

Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania skrzyżowania. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 •     Rozpoczęcie prac 01.09.2011
 •     Zakończenie prac 15.11.2011
 •     Likwidacja elementów placu budowy i zaplecza budowy 30.11.2011

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • Zgodność z specyfikacją
 • Doświadczenie w budowaniu dróg i skrzyżowań
 • Termin wykonania
 • Cena
Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania ofert do 24.08.2011 r.