16 czerwiec 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie montażu sprężarek dla instalacji odzysku azotu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Montażu wraz z połączeniem rurociągowym, instalacją elektryczną i sterowaniem sprężarek dla instalacji odzysku azotu wg PR# 10973304
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 •     rozładunek dostarczonych sprężarek,
 •     montaż sprężarek na konstrukcji wsporczej wykonanej przez wykonawcę,
 •     wykonanie i podłączenie rurociągów azotu do sprężarki,
 •     instalacja zbiornika pośredniego dostarczonego przez zamawiającego,
 •     dostawa potrzebnych konstrukcji wsporczych, rurociągów oraz armatury zgodnie z projektem,
 •     wykonanie instalacji chłodzenia (przewietrzania) pomieszczenia, w którym zainstalowane zostaną sprężarki,
 •     wykonanie układu zasilania elektrycznego sprężarek,
 •     wykonanie i uruchomienie układu sterowania i wizualizacji sprężarek,
 •     wykonanie pozostałych prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą TOM 1,2,3 oraz specyfikacją dla instalacji odzysku azotu.

Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej celem uszczegółowienia zakresu prac.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 •     zakończenie realizacji przedmiotu zlecenia do 09.09.2011,
 •     dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 16.09.2011.

Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.\

3. Opis oceny spełnienia warunków

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 •     zgodność ze specyfikacją techniczną,
 •     doświadczenie w wykonywaniu instalacji technologicznych,
 •     czas realizacji zadania,
 •     cena,
 •     warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

4. Harmonogram przetargu

 •     termin składania wniosków:   20.06.2011
 •     termin rozpatrzenia wniosków:  21.06.2011
 •     termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 22.06.2011
 •     termin składania ofert:   04.07.2011
 •     termin rozpatrzenia ofert:   do 22.07.2011