24 maj 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie i instalacja wciągników wraz z torami jezdnymi dla 10 maszyn

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Wykonanie i instalacja wciągników wraz z torami jezdnymi
dla 10 maszyn do produkcji opon wg PR# 11015220
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 •     wykonanie torów jezdnych wraz z konstrukcją nośną,
 •     kontrola konstrukcji pod względem wymaganych obciążeń,
 •     wykonanie toru jezdnego i montaż na hali z wykorzystaniem przygotowanych fundamentów,
 •     dostarczenie 2 wciągników łańcuchowych elektrycznych,
 •     dostarczenie i montaż elementów zasilania elektrycznego,
 •     wystawienie deklaracji zgodności z PN,
 •     przygotowanie dokumentacji wymaganej przez UDT,
 •     kompletny montaż i uruchomienie całego układu.

Przed złożeniem oferty wymagany jest kontakt z inżynierem prowadzącym lub/i wizja lokalna.

Elementy oferty podlegające wpływom kursów walut winny być podane w walucie i będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP.

Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 • oczekiwane zakończenie prac dla maszyny nr 1 - 12.12.2011, nr 2 - 19.12.2011, nr 3 - 23.01.2012, nr 4 - 20.02.2012, nr 5 - 16.03.2012, nr 6 - 16.04.2012, nr 7 - 14.05.2012, nr 8 - 11.06.2012, nr 9 - 13.07.2012, nr 10 - 18.03.2013,
 • zakończenie realizacji przedmiotu zlecenia do 18.03.2013,
  dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 31.03.2013.
 • Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.

3. Opis oceny spełnienia warunków.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 •     zgodność ze specyfikacją techniczną,
 •     doświadczenie w instalowaniu i modyfikowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego,
 •     doświadczenie w instalacjach elektrycznych,
 •     doświadczenie w pracach spawalniczych (min. 5 lat): blach i konstrukcji stalowych,
 •     czas realizacji zadania,
 •     cena,
 •     warunki gwarancji jakości.

4. Harmonogram przetargu

 •     termin składania wniosków:                    05.09.2011
 •     termin rozpatrzenia wniosków:               06.09.2011
 •     termin przesłania dokumentacji i SIWZ:    07.09.2011
 •     termin składania ofert:                              16.09.2011
 •     termin rozpatrzenia ofert:                    do 30.09.2011