31 maj 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie

2 podrozdzielni elektrycznych wg pr#11016361

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie 2 podrozdzielni elektrycznych.

Wykonawca powinien zapewnić:
  • wykwalifikowany zespół elektryków,
  • posiadać niezbędne uprawnienia.

Zamawiający zapewnia kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania podrozdzielni elektrycznych. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do dnia 15 sierpnia 2011 r.

3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu rozdzielni elektrycznych
  • Termin wykonania usługi
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 03.06.2011 r..

Termin składania ofert do 14.06.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 16.06.2011 r.

Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 15 sierpnia 2011 r.