28 kwiecień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
e –mail: szymon.schroeder@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie: sieci FOA (zasilania i logika) na obszarze inspekcji końcowej wg pr#10982901, sieci FOA (zasilanie i logika) na obszarze nowego magazynu wg pr#10981325 oraz na dostawę i montaż zasilania UPS dla Rimflow / DBAL / Testy wg pr#10979315

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest wykonanie sieci logicznych i zasilania dla wyznaczonych obszarów oraz dostawa i montaż UPSa wg projektów i specyfikacji.


Wykonawca powinien posiadać następujące umiejętności:
  • praktykę w wykonaniu projektów niskoprądowych, 
  • wieloletnie doświadczenie w branży informatycznej,
  • posiadać status CI Molexa co wiąże się z udzielaniem 25 letniej gwarancji na wybudowane systemy.


Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do dnia 15 lipca 2011 r.
 
3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu sieci logicznych
  • Termin dostawy
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.

4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 06.05.2011 r.

Termin składania ofert do 11.05.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do 18.05.2011 r.

Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 15.07.2011 r.