31 marzec 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Instalację urządzeń do produkcji opon
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Instalacji urządzeń do produkcji opon wg PR# 10968919
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest:
 • rozładunek urządzeń,
 • transport na miejsce instalacji,
 • instalacja urządzeń w BSPZ,
 • okablowanie,
 • rurowanie,
 • pierwsze smarowanie przed uruchomieniem urządzeń,
 • uruchomienie urządzeń w BSPZ,
 • pierwszy przegląd poinstalacyjny po okresie 6 tygodni od oddania urządzeń.
 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • oczekiwane rozpoczęcie prac na terenie BSPZ od 01.06.2011,
 • czas instalacji: 3 urządzenia produkcyjne na miesiąc,
 • zakończenie realizacji przedmiotu zlecenia do 31.08.2012,
 • dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do 31.08.2012.
 
Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.
 
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • doświadczenie w instalowaniu i modyfikowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego,
 • doświadczenie w instalacji i uruchamianiu urządzeń hydrauliki siłowej,
 • doświadczenie w instalacjach elektrycznych,
 • doświadczenie w zakresie automatyki i sterowania,
 • doświadczenie w instalacji urządzeń i układów pneumatycznych,
 • doświadczenie w pracach spawalniczych,
 • czas realizacji zadania,
 • cena,
 • wdrożony system zapewnienia jakości,
 • warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków:                              05.04.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:                          06.04.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ:              08.04.2011
 • termin składania ofert:                                      22.04.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:                                  do 16.05.2011
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej