14 marzec 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie instalacji w Stacji Testów.
 
Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie instalacji: technologii, elektryki, automatyki, wody chłodzącej i sterowania wodą chłodzącą w Stacji Testów wg PR# 10930145
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z kompleksowym wykonaniem instalacji chłodzenia przebudowywanego pomieszczenia testów zarówno po stronie mechanicznej jak i po stronie elektrycznej i sterowania, jak niżej:
 • instalacja technologiczna,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja automatyki,
 • instalacja wody chłodzącej
 • sterowanie wody chłodzącej.
 
Po realizacji projektu układ chłodzenia testów musi być sprawny i przygotowany do użytkowania. Wykrycie wszelkich brakujących elementów w projektach jest po stronie Wykonawcy.
 
W ofercie należy podać koszt realizacji projektów w każdej branży osobno oraz koszt zakupu wyspecyfikowanych poniżej urządzeń:
 • Sprężarka LT5-15 UV BM Atlas Copco                         -              1 sztuka               
 • Zbiornik sprężonego powietrza 300l typ KP-300-25      -              1 sztuka               
 • Wymiennik ciepła GXD-026-L-4-P195-77022               -              1 sztuka               
 • Centrala wentylacyjna VBW BS-5-BIS (50)                   -              20 sztuk               
 • Chłodnica 37kW NCP 1591 firmy FRIGA BOHN            -              3 sztuki
 • Chłodnica 20kW NCP 831 firmy FRIGA BOHN              -              1 sztuka               
 • Agregat wody lodowej TECS2-W/HC 0411                  -              3 sztuki
 • Chłodnica DRYCOOLER – ESNY 2680.3/2                   -              2 sztuki
 • Sterowanie maszynownią chłodu                                -              1 sztuka
 
Inwestor zastrzega sobie możliwość wyłączenia z zakresu Wykonawcy zakupu wyspecyfikowanych powyżej urządzeń i dostarczenie ich jako dostawę inwestorską. Takie działanie nie zwalnia Wykonawcy z kompleksowego rozładunku, montażu i uruchomienia dostarczonych przez Inwestora urządzeń.
 
Oferenci mogą składać oferty na wszystkie lub na wybrane instalacje i urządzenia.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym i podpisaniu deklaracji poufności.
 
 

2. Termin realizacji zamówienia.

 
Dostawca zobowiązany jest wykonać prace w terminach jak niżej:
- początek prac:         od 23.05.2011
- koniec prac:             do 15.07.2011
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 
 

3.  Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający wybiera ofertę / oferty najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • cena,
 • termin realizacji,
 • doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac,
 • warunki oferowanej gwarancji.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:                      17.03.2011
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 18.03.2011
termin składania ofert:                                               31.03.2011
termin rozpatrzenia ofert:                          14.04.2011
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej