23 luty 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002./fax. 061 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
Wykonanie awaryjnej kanalizacji deszczowej wg projektu wykonawczego
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnej kanalizacji deszczowej na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnej kanalizacji deszczowej na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Na dokumentację projektową opisującą zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia dotyczących wykonania kanalizacji deszczowej na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu składają się:
 
 • projekt wykonawczy
 • wytyczne do realizacji projektu
 

2. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach i etapach:
 • I Etap od 01-05-2011 do 11-07-2011
 • II Etap od 01-08-2011 do 30-09-2012
 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność z specyfikacją
 • Doświadczenie w wykonywaniu kanalizacji deszczowych
 • Termin wykonania
 • Cena
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • Termin przesłania projektu i dokumentacji do 25.02.2011
 • Termin składania ofert do 22.03.2011 r.
 • Otwarcie kopert z ofertami do dnia 23.03.2011 r.
 • - Wykonanie instalacji do dnia 30.09.2012a