24 luty 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Dostawę urządzeń na wyposażenie Stacji Testów
 
Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa urządzeń na wyposażenie Stacji Testów wg PR# 10929946
do Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.
 
Wszyscy Dostawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż do Bridgestone Poznań urządzeń wymienionych poniżej:
 • Sprężarka LT5-15 UV BM Atlas Copco                         -              1 sztuka               
 • Zbiornik sprężonego powietrza 300l typ KP-300-25 -              1 sztuka               
 • Wymiennik ciepła GXD-026-L-4-P195-77022            -              1 sztuka               
 • Centrala wentylacyjna VBW BS-5-BIS (50)                  -              20 sztuk               
 • Chłodnica 37kW NCP 1591 firmy FRIGA BOHN        -              3 sztuki
 • Chłodnica 20kW NCP 831 firmy FRIGA BOHN           -              1 sztuka               
 • Agregat wody lodowej TECS2-W/HC 0411                 -              3 sztuk1               
 • Chłodnica DRYCOOLER – ESNY 2680.3/2                  -              2 sztuki
 • Sterowanie maszynownią chłodu                                  -              1 sztuka
 
Zakres zlecenia obejmuje:
 • dostawę urządzeń do Bridgestone Poznań w Poznaniu na ul. Bałtycką 65,
 • rozładunek urządzeń,
 • montaż, podłączenie do mediów oraz skoordynowanie uruchomienia z serwisem fabrycznym o ile to konieczne.
 
Oferenci mogą składać oferty na wszystkie lub na wybrane urządzenia.
 
Szczegółowa specyfikacja warunków zamówienia zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po przesłaniu wniosku o udział w postępowaniu przetargowym.
 
W przypadku konieczności odbycia wizji lokalnej w zakładzie Zamawiającego, Dostawca musi podpisać deklarację poufności.
 
 

2. Termin realizacji zamówienia.

 
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia wraz z pełną wymaganą dokumentacją do 20.05.2011r.
 
Dostawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram dostawy urządzeń / urządzenia najpóźniej 1 tydzień po otrzymaniu zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega możliwość wskazania konkretnego terminu dostawy urządzeń.
 
 
3.      Opis oceny spełnienia warunków.
 
Zamawiający wybiera ofertę / oferty najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • cena urządzeń,
 • termin dostawy urządzeń.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Harmonogram przetargu:
termin składania wniosków:                      03.03.2011
termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 04.03.2011
termin składania ofert:                                               11.03.2011
termin rozpatrzenia ofert:                          18.03.2011
 
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej