24 styczeń 2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 061 873 41 19 / fax. 061 873 40 91
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
konwersję układu sterowania
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
konwersji układu sterowania wg PR# 10908547
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest:
 • Konwersja algorytmów sterowania (kodu sterownika) wynikające z zastąpienia sterownika procesorowego SLC-5/05 na sterownik CopactLogix poprzez napisanie od nowa oprogramowania sterującego z wykorzystaniem zalet procesora CompactLogix – struktury danych, funkcje AddOn itp.
 • Dostosowanie istniejącego oprogramowania panelu operatorskiego Proface GP3500 do komunikowania się ze zmiennymi w nowym sterowniku, bez zmiany jego funkcjonalności.
 • Wymiana sterownika w istniejącej maszynie przeznaczonej do testów i związane z tym przekablowanie we/wy.
 • Próby na maszynie testowej, próby na maszynie docelowej i uruchomienie.
 • Deklaracja zgodności CE.
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • Podstawowe funkcje maszyny testowej (ruchy w trybie ręcznym) muszą zostać wykonane do 15.02.2011,   
 • Ostateczne uruchomienie pełnej funkcjonalności oprogramowania bezwzględnie zakończone musi zostać do 15.05.2011.
 
 
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją,
 • doświadczenie w konwersji między platformami,
 • termin dostawy,
 • cena.
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków:                              27.01.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:                          28.01.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ:              28.01.2011
 • termin składania ofert:                                      02.02.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:                                  07.02.2011
 • termin ogłoszenia decyzji:                                 08.02.2011
 
 
 
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań
 
 
 


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej