24 styczeń 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Instalację urządzenia
 
Przedmiotem zamówienia jest
Instalacja urządzenia do produkcji opon wg PR# 10916424
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Rozładunek maszyny z samochodu.

2. Przygotowanie konstrukcji do rozładunku i wprowadzenia maszyny do budynku.

3. Demontaż i montaż ścian konieczny do wprowadzenia maszyny do budynku.

4. Wykonanie płyt fundamentowych według: PL 266279-0000 - 3-rim-type Installation Drawing.

5. Transport urządzeń do miejsca montażu w BSPZ.

6. Instalacja urządzenia w BSPZ.

7. Modyfikacja odpylacza (przesunięcie i przyłączenie dodatkowych kanałów oraz rozbudowa instalacji p.poż odpylacza wg. DTR INGAS MUG).

8. Położenie i przyłączenie kabla zasilającego maszynę do przygotowanego pola w rozdzielni LOAD CENTER (zakup przewodu – YKY 5*70 ok. 56 m, przygotowanie toru kablowego, położenie i podłączenie przewodu zasilającego).

9. Połączenie szafek sterowniczych, transformatorów, silników, komputerów i pozostałych urządzeń zgodnie ze schematem.

10. Uzbrojenie i podłączenie zewnętrznego przenośnika wejściowego i wyjściowego maszyny (zakup czujników, liniowych wyłączników bezpieczeństwa, przewodów, puszek i innych materiałów instalacyjnych). Instalacja i połączenie zgodnie ze specyfikacją ogólną (oznaczniki, końcówki przewodów, mocowania itd.).

11. Podłączenie we/wy binarnych maszyny do przenośnika KEYER zgodnie ze schematem.

12. Podłączenie wywrotnicy opon.

13. Podłączenie sterowania przepustnicami i odpylaczem szlifierek.

14. Instalacja czytnika kodów – 2szt. (zasilanie, przewody sygnałowe i przewód komunikacyjny).

15. Instalacja dodatkowego sygnalizatora (zasilacz, przekaźnik, okablowanie, wspornik).

16. Załączenie zasilania, kontrola napięć, I/O Chuck, kontrola i regulacja odczytu pozycji urządzeń zgodnie z instrukcją uruchomieniową, kontrola działania wyłączników krańcowych).

17. Instalacja zasilania powietrzem sprężonym.

18. Instalacja zbiornika sprężonego powietrza na maszynie (uwzględnić odbiór UDT).

19. Zakup oraz instalacja gazowego akumulatora pęcherzowego Hydac SB330-20A1_112U-330A wg HYDAC AKUMULATOR (uwzględnić odbiór UDT).

20. Zakup oraz instalacja chłodnicy OKA-EL-6S-28-3.0/M-400-50-1 Hydac wg HYDAC CHLODNICA OKA-EL-6S-28-3.0_M-400-50-1.

21. Kontrola działania maszyny w trybie ręcznym (kontrola ruchów, prędkości obrotowych itd.).

22. Kalibracja wzmacniaczy tensometrów.

23. Pierwsze smarowanie przed uruchomieniem urządzenia.

24. Uruchomienie urządzenia w BSPZ.

25. Testy z oponami zgodnie z procedurą uruchomieniową.

 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • oczekiwane rozpoczęcie prac na terenie BSPZ od 31.03.2011,
 • instalacja: 01.04.2011 - 21.04.2011,
 • uruchomienie + testy: 21.04.2011 - 31.05.2011,
 • realizacja przedmiotu zamówienia musi się zakończyć najpóźniej do 31.05.2011,               
 • dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej musi być zrealizowane do 31.05.2011.
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 
 • doświadczenie w instalowaniu i modyfikowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego,
 • doświadczenie w instalacji i uruchamianiu urządzeń hydrauliki siłowej,
 • doświadczenie w pracy z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC.
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • doświadczenie w instalowaniu i modyfikowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego,
 • doświadczenie w instalacji i uruchamianiu urządzeń hydrauliki siłowej,
 • doświadczenie w pracy z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC,
 • cena,
 • czas realizacji zadania,
 • wdrożony system zapewnienia jakości,
 • warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum,
 • oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków:                              31.01.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:                          01.02.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ:              02.02.2011
 • termin składania ofert:                                      16.02.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:                                  24.02.2011
 • termin ogłoszenia decyzji:                                 28.02.2011
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej