3 styczeń 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Automatyczny Rozładunek Opon
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i instalacja
Automatycznego Rozładunku Opon dla 10 maszyn
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu: 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest:
 • Wykonanie Ramienia trzymającego oponę wraz z napędami
 • Wykonanie toru jezdnego, po którym porusza się ramię
 • Wykonanie obrotnic (2szt) wyposażonych w chwytaki wózków
 • Wydzielenie obszaru pracy ramienia poprzez montaż foto barier, płotów i bramy przesuwnej
 • Modyfikacja maszyny pracującej w fabryce w celu jej dostosowania do instalowanego urządzenia
 • Wykonanie oprogramowania wg powierzonego algorytmu działania,
 • Zintegrowanie wykonanego oprogramowania z istniejącym na maszynie,
 • Wykonanie niezbędnych prac budowlanych (kanały)
 • Dostarczenie urządzenia na miejsce instalacji,
 • Doprowadzenie do miejsca instalacji:
 • sprężonego powietrza,
 • energii elektrycznej ze wskazanej lokalizacji,
 • Geodezyjne wyznaczenie osi koniecznych do instalacji urządzenia,
 • Instalacja elementów urządzenia wg wskazanej kolejności,
 • Wykonanie osiowania elementów urządzenia z dokładnością nie mniejszą niż 5/100 mm/m potwierdzone protokołem pomiaru,
 • Poziomowanie urządzenia z dokładnością nie mniejszą niż 5/100 mm/m potwierdzone protokołem pomiaru,
 • Ustanowienie połączeń powietrza, zasilania i sterowania dla całego urządzenia; zasilić wszystkie odbiorniki (silniki, siłowniki itp.),
 • Zainstalować na istniejącej maszynie wszystkie konieczne elementy urządzenia,
 • Uzupełnienie ewentualnych braków w kablach sterowniczych oraz zasilających,
 • Wykonanie połączeń wyrównawczych,
 • Skonfigurowanie sieci, inwerterów oraz serwo napędów,
 • Zainstalowanie układu bezpieczeństwa i sprawdzenie jego działania,
 • Wykonanie certifikatu CE na zainstalowane urządzenie oraz całą maszynę
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Uruchomienie urządzenie pod nadzorem personelu BSPZ
 • Udział w testach urządzenia,
 • Zapewnić wsparcie programisty, elektryka i mechanika w czasie próbnej produkcji
 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • Wykwalifikowane zespoły:
 • programistę
 • monterów – elektryków,
 • monterów – mechaników,
 • ekipę budowlaną
 • Materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itp.
 • Posiadać niezbędne uprawnienia.
 • Posiadać ważne przepustki na wykonywanie prac na terenie BSPZ.
 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania projektu. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 
 • Dostarczenie projektu wykonawczego: 31.03.2011
 • Wykonanie urządzenia w terminie poprzedzającym montaż
 • Montaż urządzeń w terminie od X 2011 do IX 2012
 • Dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej do XI 2011
 • Zapewnienie wsparcia przy testach w terminie 2 tygodni
 • Zapewnienie wsparcia przy produkcji próbnej w terminie 2 tygodni
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 
 • Doświadczenie w projektowaniu i uruchamianiu urządzeń do transportu, rozładunku i załadunku opon surowych
 • Doświadczenie w pracy z Dyrektywą Maszynową
 
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • Cena wykonania usługi.
 • Zgodność ze specyfikacją techniczną.
 • Doświadczenie w projektowaniu i uruchamianiu urządzeń do transportu, rozładunku i załadunku opon surowych
 • Doświadczenie w pracy z Dyrektywą Maszynową.
 • Czas realizacji zadania.
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków:                              11.01.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:                          12.01.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ:              14.01.2011
 • termin składania ofert :                                     28.01.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:                                  09.02.2011
 • termin ogłoszenia decyzji:                                 14.02.2011
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej