11 styczeń 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Przenośniki do maszyny

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie
Przenośników do maszyny wg PR# 10902695
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest:
 • wykonanie przenośników łącznie z deklaracją zgodności CE,
 • transport urządzeń od Wykonawcy do miejsca montażu w BSPZ ,
 • pierwsze smarowanie przed uruchomieniem urządzenia,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • realizacja przedmiotu zamówienia musi się zakończyć najpóźniej do 15.04.2011,               
 • dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej musi być zrealizowane do 30.04.2011.
 
Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 
 • doświadczenie w produkcji przenośników rolkowych i taśmowych,
 • doświadczenie w instalacji urządzeń pneumatycznych.
 
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • doświadczenie w produkcji przenośników:
 • rolkowych,
 • taśmowych,
 • doświadczenie w instalacji urządzeń pneumatycznych,
 • termin dostawy
 • cena
 • warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków:                                  17.01.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:                             18.01.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ:              19.01.2011
 • termin składania ofert:                                            02.02.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:                                       09.02.2011
 • termin ogłoszenia decyzji:                                     18.02.2011
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej