10 styczeń 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Bartosz Cinka
tel.061 665 4192 fax. 061 665 4091
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy
na
Malowanie linii dla lokacji magazynowych


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii w nowym magazynie opon na terenie
Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z
w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o
sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter
wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia.

Malowanie linii i oznaczeń magazynowych.
1. Malowanie linii dla lokacji magazynowych farbą odporną na ścieranie do dróg
transportowych o nawierzchniach betonowych w kolorze żółtym:
 • Szerokość linii: 10 cm
 • Łączna długość wszystkich linii do wykonania: ok. 21 000 m
2. Malowanie oznaczeń i cyfr kontrolnych dla lokacji magazynowych farbą odporną na
ścieranie do dróg transportowych o nawierzchniach betonowych (ok. 8400 znaków
dużych o wysokości 20cm i szerokości 5 cm oraz 4200 znaków małych o wysokości
15cm i szerokości 4cm):
 • Wysokość oznaczenia dla lokacji: 20 cm
 • Wysokość cyfry kontrolnej dla lokacji: 15 cm
 • Szerokość linii w oznaczeniu lokacji: 5 cm
 • Szerokość linii dla cyfry kontrolnej lokacji: 4 cm

UWAGA: Oznaczenia dla linii i cyfry kontrolnej nie mogą mieć tego samego koloru!

2. Termin wykonania zamówienia.

Prace do wykonania dwuetapowo:
Ok. 60% zamówienia od zamówienie do 30 kwietnia 2011r.
Pozostałe 40% do wykonania pomiędzy 15 października a 15 listopada 2011r.

3. Opis oceny spełnienia warunków.

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się
najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.

 • Doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac
 • Czas wykonania
 • Zastosowany rodzaj farby

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia
 • Najszybszy czas wykonania
 • Zastosowany rodzaj farby
 • Doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac

4. Harmonogram przetargu

Termin składania ofert          09.03.2011
Termin ogłoszenia decyzji    20.03.2011a

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)