3 styczeń 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Bartosz Cinka
tel.061 665 4192 fax. 061 665 4091

adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy
na
dostarczenie oraz montaż luster magazynowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz montaż luster magazynowych w nowym magazynie opon na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz montaż luster:

1. 1/2 kuli do zamontowania na suficie za pomocą łańcuszka (lustro o kącie widzenia 360˚ umożliwiające kontrolę 4 kierunków o średnicy minimalnej 750 mm) – 65 sztuk;

2. 1/4 kuli do zamontowania na suficie za pomocą łańcuszka (lustro o kącie widzenia; 180˚ umożliwiające kontrolę 3 kierunków o średnicy minimalnej 750 mm) – 40 sztuk;

3. Lustra muszą być wykonane z materiału nietłukącego (tworzywo sztuczne lub metal).

2. Termin wykonania zamówienia

Prace do wykonania jednoetapowo do 15.04.2011r.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.

 • Doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac
 • Najszybszy czas wykonania
 • Jakość dostarczonych luster
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia
 • Najszybszy czas wykonania
 • Jakość dostarczonych luster
 • Doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac


4. Harmonogram przetargu

 • Termin składania ofert: 28.01.2011
 • Termin wyłonienia firm do etapu finałowego: 31.01.2011
 • Termin złożenia ostatecznej oferty: 07.02.2011
 • Termin ogłoszenia decyzji: 20.02.2011