23 grudzień 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002./fax. 061 873 4091
adres strony internetowej: 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy
na
Wykonanie skrzyżowania dróg według projektu wykonawczego
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skrzyżowania dróg na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu: 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa Skrzyżowania drogi dojazdowej do nowego magazynu opon i dróg wewnętrznych na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Na dokumentację projektową opisującą zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia dotyczących budowy Skrzyżowania drogi dojazdowej do nowego magazynu opon i dróg wewnętrznych na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu składają się:
 
 • projekt wykonawczy Drogi i place
 • projekt wykonawczy Instalacje elektryczne i kanalizacja teletechniczna
 • projekt wykonawczy Instalacje sanitarne
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • 21.03.2011 rozpoczęcie robót
 • 13.06.2011 zakończenie robót
 • 30.06.2011likwidacja elementów placu budowy i zaplecza budowy 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.
 

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 
 • Doświadczenie zawodowe                                                                   
 • przedaż (obrót) netto                      
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Cena        
 • Doświadczenie zawodowe 
 • Okres gwarancji ponad wymagane minimum                                                 
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków 13.01.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków 19.01.2011
 • termin przesłania projektu i SIWZ 24.01.2011
 • termin składania ofert 15.02.2011
 • termin rozpatrzenia ofert 23.02.2011
 • termin ogłoszenia decyzji 11.03.2011