Poznań, 22.10.2010r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
e –mail: szymon.schroeder@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na wykonanie i montaż
 
stacji ładowania baterii trakcyjnych w nowym magazynie opon wg PR# 10809722
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiot zamówienia są wykonanie i montaż akumulatorowi na nowym magazynie opon składającej się z:

1. Obudowa stanowisk ładowania akumulatorów dla 26 stanowisk (kpl.) w tym:

  • dla akumulatorów 4PzM 620 – 16 szt.
  • dla akumulatorów 6PzM 750 – 11 szt.
2. Stelaż pod prostowniki HF – kpl.
3. Ramiona odciągowe utrzymujące przewody – 26 szt.
4. Tace ociekowe – 26 szt.
5. Wentylacja stanowiskowa wymuszona w obrębie stołów – kpl.
6. Dukt wentylacyjny wyciągowy wraz z wentylatorem dachowym – kpl.
7. Naprawa dachu po montażu instalacji wentylacyjnej
8. Dwudrogowy czujnik wodoru – 1 kpl.
9. Listwa prowadząca wraz z akcesoriami – 1 kpl.
10. Listwa odbojowa zabezpieczająca – 1 szt.
11. Stoły rolkowe w tym:
  • dla akumulatorów 4PzM 620 – 16 szt.
  • dla akumulatorów 6 PzM 750 – 11 szt.
12. Demineralizator – 1 kpl.
13. Prysznic + oczomyjka – 1 kpl.
14. Inne obowiązkowe Wyposażenie  BHP – 1 kpl.
15. Wykonanie rozdzielnicy NN do zasilania stacji ładowania. Instalacja elektryczna i akcesoria w obrębie stołów – 1 kpl.
16. Dostawa i montaż ww elementów
17. Wymalowanie zgodnie z przepisami podłogi farbą kwasoodporną.
18. Pełna dokumentacja techniczna wraz ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami i zezwoleniami.
 
Wykonawca powinien posiadać umiejętności i uprawnienia do wykonania powyższej inwestycji.
 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do uruchomienia stacji ładowania baterii. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
  • Do dnia 28 lutego 2011 roku.

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
a.       Zgodność z specyfikacją
b.       Doświadczenie w wykonywaniu akumulatorowni
c.        Termin dostawy
d.       Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 
4. Harmonogram 
 
Termin składania deklaracji poufności do 02.11.2010 r. do godz. 12:00.
 
Termin składania ofert do 08.11.2010 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 10.11.2010 r.
 
Wykonanie i montaż stacji ładowania bateri trakcyjnych – 28.02.2011 r.
 
 

 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań
 
 

 
Wzór deklaracji poufności
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 

 
Data i podpis osoby upoważnionej