Poznań, 13.09.2010r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
e –mail: szymon.schreoder@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na wykonanie, dostarczenie i instalację
 
trzech stołów pomocniczych składających się z dwóch urządzeń wg PR# 10794120
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiot zamówienia są wyprodukowanie, dostarczenie i instalacja trzech stołów pomocniczych składających się z dwóch urządzeń
 
-          Pierwsze urządzenie składa się z:
 
1.       Ramy stalowej spawanej 
2.       Przenośnika taśmowego z napędem 
3.       Rolek podtrzymujących (nienapędzanych) 
4.       Napędzanej rolki podtrzymującej z napędem 
5.       Podnośnika śrubowego 
 
- Drugie urządzenie składa się z:
 
1.       Ramy stalowej spawanej 
2.       Napędzanych rolek podtrzymujących z napędem 
3.       Układu siłowników pneumatycznych 
4.       Elektrozaworów pneumatycznych 
5.       Czujników optycznych i zbliżeniowych 
 
-          Opis
 
1.       Urządzenie sterowane przez zewnętrzny PLC 
2.       Próby ruchów urządzenia przed dostawą – BSPZ dostarczy sterownik w celu przeprowadzenia testów 
3.       Deklaracja zgodności CE według Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC obowiązującej od 29 grudnia 2009
 
Wykonawca powinien posiadać następujące umiejętności:
- Wykonywanie ram spawanych 
- Gięcie płyt stalowych o grubości do 12 mm 
- Montaż złożeń liniowych
- Montaż urządzeń pneumatycznych 
- Produkcja szaf elektrycznych i sterujących 
- Podstawowa wiedza dotycząca systemów sterowania Allen Bradley 
 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania maszyn. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności. 

 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
  • Do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
a.       Zgodność z specyfikacją
b.       Doświadczenie w produkcji urządzeń produkcyjnych
c.        Termin dostawy
d.       Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram 

 
Termin składania deklaracji poufności do 22.09.2010 r. do godz. 12:00.
 
Termin składania ofert do 07.10.2010 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie kopert z ofertami 07.10.2010 r. do godz. 16:00.
 
Wykonanie, dostarczenie i instalacja maszyn: do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań
 

Wzór deklaracji poufności
 

 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej