Poznań, 13.09.2010r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
e –mail: szymon.schreoder@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na wykonanie, dostarczenie i instalację
 
dwóch urządzeń do produkcji opon wg PR# 10794119
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiot zamówienia są wyprodukowanie, dostarczenie i instalacja dwóch urządzeń do produkcji opon
 
-          Urządzenie składa się z:
 
1.       Ramy stalowej spawanej 
2.       Kosza stalowego 
3.       Rolek podtrzymujących (nienapędzanych) 
4.       Napędzanej rolki sterowanej falownikiem 
5.       Zestawu trymującego
6.       Urządzenia rozładowczego
7.       Układu siłowników pneumatycznych
8.       Elektrozaworów pneumatycznych
9.       Czujników optycznych i zbliżeniowych
 
-          Opis
 
1.       Urządzenie sterowane przez PLC serii Allen Bradley CompactLogix
2.       Próby ruchów urządzenia przed dostawą 
3.       Uruchomienie urządzenia w BSPZ
4.       Deklaracja zgodności CE według Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC obowiązującej od 29 grudnia 2009
 
Wykonawca powinien posiadać następujące umiejętności:
 • Wykonywanie ram spawanych 
 • Montaż złożeń liniowych
 • Montaż urządzeń pneumatycznych 
 • Produkcja szaf elektrycznych i sterujących 
 • Podstawowa wiedza dotycząca systemów sterowania Allen Bradley 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania maszyn. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności. 
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • 2,5 miesiąca od daty wystawienia zamówienia i podpisania umowy dla pierwszego urządzenia,
 • do dnia 28 lutego 2011 roku dla drugiego urządzenia.
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność z specyfikacją
 • Doświadczenie w produkcji urządzeń produkcyjnych
 • Termin dostawy
 • Cena
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
4. Harmonogram 
 
Termin składania deklaracji poufności do 22.09.2010 r. do godz. 12:00.
 
Termin składania ofert do 07.10.2010 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie kopert z ofertami 07.10.2010 r. do godz. 16:00.
 
Wykonanie, dostarczenie i instalacja maszyn: pierwsza w terminie 2,5 miesiąca od daty wystawienia zamówienia i podpisania umowy, druga do dnia 28 lutego 2011 r.
 
 

 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań
 
 


Wzór deklaracji poufności
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej