Poznań, 28.07.2010r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki tel. 061 873 4119 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na wykonanie 
 
instalacji maszyny do produkcji elementów gumowych wg PR# 10713557 
o pow. zabudowy około 40 m2 i wadze około 7,5 tony
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1 .Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest:
 • rozładunek z kontenerów, 
 • rozpakowanie z paczek, 
 • doprowadzenie do miejsca instalacji:
  - wody,
  - sprężonego powietrza,
  - energii elektrycznej ze wskazanej rozdzielni eklektycznej,
  - zrzutu wody,
 • wyznaczenie osi koniecznych do instalacji maszyny,
 • instalacja części maszyny wg wskazanej kolejności,
 • wykonanie osiowania elementów maszyny z dokładnością 5/100 mm/m potwierdzone protokołem pomiaru,
 • poziomowanie maszyny max. 5/100 mm/m potwierdzone protokołem pomiaru,
 • ustanowienie połączeń wody, powietrza, zasilania i sterowania dla całej maszyny; zasilić wszystkie odbiorniki (silniki, siłowniki itp.),
 • uzupełnienie ewentualnych braków w kablach sterowniczych oraz zasilających,
 • wykonanie połączeń wyrównawczych,
 • skonfigurowanie sieci, inwerterów oraz serwo napędów,
 • wykonanie drobnych modyfikacji maszyny (wg listy),
 • zainstalowanie układu bezpieczeństwa i sprawdzenie jego działania,
 • udział w trakcie uruchomienia maszyny,
 • wypełnienie odpowiednich protokołów powykonawczych, przeprowadzenie testów szczelności instalacji.
 
Wykonawca powinien zapewnić:
 • wykwalifikowane zespoły:
  - monterów – elektryków,
  - rurarzy,
  - monterów – mechaników,
 • materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia itp. 
 • posiadać niezbędne uprawnienia.
 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do instalacji maszyny. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności. 
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • zainstalować maszynę w terminie 30.08.2010 - 28.09.2010,
 • zapewnić wsparcie przy uruchomieniu maszyny od 29.09.2010.
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • Cena wykonania usługi.
 • Zgodność ze specyfikacją techniczną.
 • Doświadczenie w instalowaniu i modyfikowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego ewentualnie papierniczego.
 • Doświadczenie w pracy z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC.
 • Czas realizacji zadania.
 • Wdrożony system zapewnienia jakości.
 • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram 

 
Termin składania deklaracji poufności do 02.08.2010 r. do godz. 12:00.
 
Termin składania ofert do 05.08.2010 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie kopert z ofertami 05.08.2010 r. do godz. 16:00.
 
Instalacja maszyny 30.08.2010 - 28.09.2010.
 
Wsparcie przy uruchomieniu maszyny od 29.09.2010.
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65, 
61-017 Poznań
 
 


 
Wzór deklaracji poufności
 
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ

 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 
wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,
ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,
nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,
zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,
natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,
 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej