na wykonanie i dostawę odwijaka dla maszyny BEAD

10 czerwiec 2010

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie i dostawę odwijaka dla maszyny BEAD.
 
 

1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 ZAMAWIAJĄCY:

BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O.
Ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań
 
Dane kontaktowe:
Dział Zakupów
p.Tomasz Zabłocki
tel.       061 873 4119
fax      061 873 4091
e–mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
 

1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.
 

1.3 POZOSTAŁE

 • Nie dopuszcza się składania ofert/wniosków częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert/wniosków wariantowych.
 • Wykonawca zobowiązany jest podać części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
 • Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie zezwolenia i dokonać stosowanych opłat z tytułu transportu
 • Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z koncepcją techniczną urządzenia przekazaną przez Zamawiającego, bez wprowadzania zmian.
 • W przypadku zaoferowania wprowadzenia zmian do koncepcji technicznej lub braku jednoznacznego oświadczenia o wykonaniu przedmiotu zamówienia bez zmian w przekazanej koncepcji Zamawiający odrzuci ofertę/wniosek.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przekazana w formie zapisu elektronicznego wraz z niniejszym dokumentem.
 

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż, uruchomienie odwijaka dla dwóch szpul BS450/6 dla maszyny BEAD oraz przekazanie dokumentacji technicznej urządzenia. Odwijak będzie kontrolował i utrzymywał stały naciąg drutu odwijanego ze szpul niezależnie od prędkości obrotowej.
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 

3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

3.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 • do 25-go dnia po otrzymaniu zamówienia: dostarczenie zestawu rysunków złożeniowych;
 • miedzy 25 a 30 dniem po otrzymaniu zamówienia: spotkanie z przedstawicielami BSPZ w sprawie dyskusji na temat projektu, jego modyfikacji na podstawie doświadczenia produkcyjnego BSPZ oraz jego zatwierdzenia;
 • do 35-go dnia po otrzymaniu zamówienia: dostarczenie projektu w wersji zmodyfikowanej.
 

3.2 Zakończenie bezpośrednich prac związanych z dostawą urządzeń do dnia 25.07.2010 r.

3.3  Zakończenie bezpośrednich prac związanych z montażem, uruchomieniem i odbiorem technicznym do dnia 05.08.2010 r.

3.4 Oferty, które nie spełnią przedstawionego harmonogramu będą odrzucone.

4 GWARANCJE

Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 24-o miesięcznej gwarancji jakości na wykonane i dostarczone elementy, dla ciągłej pracy urządzenia przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu (zakład o ruchu ciągłym).
W przypadku zaoferowania krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę/wniosek.
 
 
5         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


 • zmiany treści warunków przetargu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn;
 • swobodnego wyboru oferty, unieważnienia wyboru oferty bez podania przyczyny,
 • zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • uznania, że wybór nie dał rezultatu bez podania przyczyn,
 • odrzucenia ofert nie spełniających warunków wyboru ofert;
 • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn;
 • wyznaczenia dodatkowych negocjacji.
 

5.2 W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i przedstawienie listy referencyjnej, z danymi osób kontaktowych, które mogą potwierdzić wykonywanie prac o podobnym charakterze;

c) posiadania doświadczenia w pracy z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC;

d) Wdrożonego systemu zapewnienia jakości poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu wystawionego przez uprawnioną instytucję.

5.2.1       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:


1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

12) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
Pod pojęciem „Wykonawca” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła wniosek/ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 
5.3 Wybór ofert


Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
Cena wykonania elementów.
Zgodność ze specyfikacją techniczną.
Doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego.
Doświadczenie w pracy z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC.
Czas realizacja zadania.
Wdrożony system zapewnienia jakości.
Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum. Oferowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
 
       
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
5.4 Zamawiający podpisze umowę (zamówienie) z Wykonawcą, który zaakceptuje przedstawione lub wynegocjowane warunki umowne i przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.


5.5 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.


5.6 Elementy obowiązkowe oferty:
5.6.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.6.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt.5.2 a) - d),
5.6.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 5.2.1
5.6.4 Wypełniony formularz oferty wg wzoru w załączniku 2, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5.6.5 Szkic rozwiązania technicznego oferowanego urządzenia.
5.6.6 Harmonogram realizacji prac obejmujący cały zakres robót.
5.6.7 Harmonogram płatności obejmujący cały zakres robót.
5.6.8 Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownego pełnomocnictwa do podpisania oferty, uczestniczenia osób w negocjacjach i podejmowania wiążących decyzji w przypadku wyznaczenia negocjacji.
5.6.9   Kopię druku VAT 5.
5.6.10 Warunki oferowanej gwarancji dostarczonych urządzeń. Zamawiający wyklucza wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi.
5.6.11 Warunki oferowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
5.6.12 Lista prac, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom.
5.6.13 Oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje wzór Umowy (zamówienia) przygotowany przez Zamawiającego.
5.6.14 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z koncepcją wykonania urządzenia: dokumentacją i rysunkami technicznymi i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
5.6.15 Wykaz prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia w projektowaniu i instalowaniu urządzeń dla przemysłu oponiarskiego, wykonanych w okresie lat 2005-2010 z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z listami referencyjnymi potwierdzającymi prawidłowe wykonanie tych robót.
5.6.16 Oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5.6.17 Oświadczenie, że oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i przedstawienie listy referencyjnej, z danymi osób kontaktówych, które mogą potwierdzić wykonywanie prac o podobnym charakterze.
5.6.18 Oświadczenie, że oferent posiada doświadczenia w pracy z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC.
5.6.19 Kopia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zapewnienia jakości produkcji, w przypadku spełnienia tego warunku, lub oświadczenie o braku wdrożenia systemu.

 
5.7 Zaoferowana przez Wykonawcę cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszystkie jego składniki.
 
 
6  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:


Oferenci pozostają związani ofertą od momentu jej złożenia do dnia 30.06.2010 roku.
 
 
 
7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
7.3 Oferty należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O. ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań, w sekretariacie do dnia 11.06.2010r. do godziny 12:00.
7.4 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być tylko parafowane.
7.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7.6 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oraz umieścić na niej opis jak w poniższej ramce

 
Nazwa i adres Wykonawcy                                  

Zamawiający
Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Poznań 61-017
ul. Bałtycka 65
 
„Oferta z dnia ………… na wykonanie i dostawę odwijaka dla maszyny BEAD.”
 
 
7.7 Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
7.8 Otwarcie kopert z ofertami nie będzie miało charakteru publicznego i nastąpi w dniu 11.06.2010 roku.
 
8         SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 
8.1 Korespondencja

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 
8.2 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w godzinach od 900 do 1600  od poniedziałku do piątku


8.3 Uzupełnienie dokumentów.

 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w przetargu w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

9 Załączniki
9.1 Załącznik 1: Wzór deklaracji poufności
9.2 Załącznik 2: Dokumentacja techniczna (będzie wydana dopiero po podpisaniu deklaracji poufności).
9.3 Załącznik 3: Proponowany wzór formularza oferty.

 
 Załącznik 1: Wzór deklaracji poufności
 
 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNEGO CHARAKTERU
PROJEKTÓW I SPECYFIKACJI
DOSTARCZONYCH PRZEZ BRIDGESTONE POZNAŃ
 
            Ze względu na wagę danych zawartych w projektach, rysunkach, specyfikacjach oraz informacjach (zwanych dalej „Informacjami”), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i które zostały lub zostaną nam udostępnione przez spółkę Bridgestone Poznań sp. z o.o. w celu umożliwienia nam wykonania jej zleceń albo w celu przedstawienia przez nas oferty wykonania jej zleceń, lub też zostaną nam udostępnione przez jej spółkę macierzystą – Bridgestone Corporation, lub jej spółkę-siostrę Bridgestone Technical Center Europe S.p.A lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną lub zależną, niniejszym zobowiązujemy się do zachowania poufnego charakteru tych Informacji m.in. poprzez:
 

1. wykorzystanie Informacji wyłącznie do celów, dla jakich zostały nam one udostępnione,

2. ograniczenie do niezbędnego minimum ujawnienia Informacji lub ich fragmentów tym naszym pracownikom, którzy będą brali udział w wykonywaniu zleceń dla Bridgestone Poznań sp. z o.o.,

3. zapewnienie, że pracownicy, którym Informacje zostały ujawnione, zachowają ich poufny charakter,

4. nieujawnienie Informacji lub ich części w sposób bezpośredni lub pośredni (również poprzez nieograniczoną sprzedaż maszyny lub innego sprzętu, których to specyfikacja oparta jest na Informacjach) w przypadkach innych niż powyżej określone bez uprzedniej pisemnej zgody Bridgestone Poznań sp. z o.o.,

5. zapewnienie, iż żadnej osobie trzeciej nie będzie umożliwione dokonanie wglądu, podczas procesu produkcji, inspekcji bądź przeglądu maszyn lub urządzeń, które mogłyby być produkowane jako wykonanie zleceń Bridgestone Poznań sp. z o.o. przy wykorzystaniu Informacji,

6. natychmiastowy zwrot na żądanie Bridgestone Poznań sp. z o.o. wszystkich rysunków technicznych, dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej na dyskietkach, dyskach CD i MO lub innych oraz ich kopii,

 
Zobowiązania powyższe nie dotyczą Informacji, które są lub stają się powszechnie znane z innych powodów niż przez nas zawinionych, ani Informacji, które znajdują się w naszym posiadaniu lub zostały nam legalnie udostępnione przez osoby trzecie w sposób należycie uzgodniony z Bridgestone Poznań sp. z o.o.
 
 
Data i podpis osoby upoważnionej
Załącznik nr 2 do siwz
 
…………………….
Pieczęć Oferenta
 
 
OFERTA CENOWA
 
 
Niżej podpisany (-ni) ………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu i SIWZ        na wykonanie i dostawę odwijaka dla maszyny BEAD składam(y) niniejszą ofertę:
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedstawioną dokumentacją za cenę netto: ………………..(słownie………………………………….) złotych. Cena ta jest ceną ryczałtową i stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności związane z przedmiotem Umowy.
 
Oświadczamy iż wykonanie i dostawę wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia zrealizuję w terminie do dnia ……………………….. . Montaż oraz uruchomienie wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia zrealizuję w terminie do dnia ……………………….. , zgodnie z harmonogramem, który załączam do oferty.
 
Oświadczam, że jestem związany tą ofertą w okresie od dnia przedstawienia oferty Inwestorowi do 30 czerwca 2010 roku.
 
Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy (zamówienia) na warunkach zawartych w projekcie umowy, który otrzymałem od Inwestora.
 
Oświadczam, że zamówienie wykonam siłami własnymi, a prace, które będę zlecał podwykonawcom zawarte są w załączniku do oferty.
 
Za wykonane prace wystawię faktury w miesiącu sierpniu 2010 roku, i wyrażam zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora.
 
Oferuję udzielenie gwarancji jakości na wykonane i dostarczone elementy przez okres ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
 
Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.
 
Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są na następujących stronach oferty.
 
Ofertę składamy w kopercie, która zawiera ………….kolejno ponumerowanych stron.
 
 
 
 
 
Przygotowano w ………………………. Dnia ………………
 
 
Podpis osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta