25 czerwiec 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002 fax. 061 873 4091
e –mail: marta.dorosz@bridgestone.eu
adres strony internetowej:
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy
na
wykonanie robót budowlanych
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu: 
 • dobudowy 2 Hal produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 10300 m2 i wysokości 12 m wraz z budowlami technologicznymi
 • dostosowania hali o powierzchni ok. 11300 m2 i wysokości 12 do warunków technologicznych.
 • budowę parkingu podziemnego o powierzchni około 5300 m2 pod posadzką hali technologicznej\
 • budowy platformytechnicznej 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych wg projektu budowlanego i wykonawczego dotyczących dobudowy hal produkcyjnych, adaptacji budynku magazynu na budynek produkcyjny oraz wykonanie parkingu podziemnego pod częścią posadzki adaptowanej powierzchni magazynu, prace adaptacyjne m.in. rozbiórka istniejących na tym terenie obiektów, zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

 
2. Termin wykonania zamówienia.
 
Wykonanie robót
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • 26.08.2010 rozpoczęcie robót;
 • 01.02.2011 udostępnienie części dobudowanej hali o powierzchni około 3500 m2 do montażu urządzeń technologicznych;
 • 15.04.2011 zakończenie budowy budowli technologicznych i udostępnienie całej budowanej hali do montażu urządzeń technologicznych.
 • 15.08.2011 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budowanej powierzchni
 • 30.09.2011 udostępnienie dla montażu maszyn fundamentów na stropie nad parkingiem (wraz z pozwoleniem na użytkowanie z dniem 31.10.2011) - prace w obszarze parkingu podziemnego będzie można rozpocząć od 30.05.2011
 • 30.11.2011 wykonanie i przekazanie do zagospodarowania platformy technicznej w hali
 • 15.12.2011 przekazanie Zamawiającemu zakończonego przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniem na użytkowanie
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.
 
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 
 • Doświadczenie zawodowe                                                                   
 • Sprzedaż (obrót) netto                                             
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Cena
 • Doświadczenie zawodowe 
 • Okres gwarancji ponad wymagane minimum                                                
 
4. Harmonogram przetargu

 •     termin składania wniosków do 05.07.2010 r.
 •     termin rozpatrzenia wniosków do 11.07.2010 r.
 •     termin przesłania projektu i SIWZ do 12.07.2010 r.
 •     termin składania ofert do 02.08.07.2010 r.
 •     termin rozpatrzenia ofert do 10.08.2010 r.
 •     termin ogłoszenia decyzji do 17.08.2010 r.