15 kwietnia 2010
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM – dodatkowe informacje
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
tel./fax 061 873 4013/ 061 873 4091
adres strony internetowej: www.komunikaty.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy
na
wykonanie robót budowlanych
 
  
 Celem uzupełnienia ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane na Budowie magazynu opon wg projektu budowlanego i wykonawczego informujemy o następujących zmianach.
 
 
Ze względu na uwagi do specyfikacji dotyczącej przeprowadzenia przetargu na Budowę Magazynu Opon oraz kryzys gospodarczy w latach 2008-2010 poniżej przesyłam zmiany treści w specyfikacjiprzetargowej.
 
1. KT. 4.2.5

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 30 000 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 10 000 000,00 PLN;

c) jest ubezpieczony od wszystkich ryzyk budowy CAR/EAR na łączną kwotę conajmniej 90 000 000,00 PLN;

d) w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie posiada w okresie jednego roku obrotowego rozumianego jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający nieprzerwanie 12 miesięcy sprzedaż (obrót) netto w wysokości 50 000 000,00 PLN.

 

2. PKT. 6

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 
  • Doświadczenie zawodowe (w latach 2005-2010)                                                                
  • Sprzedaż (obrót) netto (w latach 2007-2010)