13 kwiecień 2010

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002 fax. 061 873 4091
adres strony internetowej: www.komunikaty.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy
na
wykonanie robót budowlanych
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Budowie magazynu opon wg projektu budowlanego i wykonawczego.
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Budowa magazynu opon o powierzchni ponad 40.000 m2 wg projektu budowlanego i wykonawczego na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniuzgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
 
2. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie robót
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • 01 lipca 2010r. rozpoczęcie montażu stoposłupów dostarczonych przez Zamawiającego,
 • 15 stycznia 2011r. udostępnienie wygrodzonego zgodnie z projektem, zakończonego obszaru sortowni (4000 m2), dla montażu maszyn przez Zamawiającego,
 • 01 kwietnia 2011r. przekazanie Zamawiającemu zakończonego przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniem na użytkowanie.
 
 
3. Opis oceny spełnienia warunków.

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów.
 

 • Doświadczenie zawodowe                                                                   
 • Sprzedaż (obrót) netto          
                                  
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • Cena       
 • Doświadczenie zawodowe 
 • Okres gwarancji ponad wymagane minimum
                                                                                      
 
4. Harmonogram przetargu

 •     termin składania wniosków do 19.04.2010 r.
 •     termin rozpatrzenia wniosków do 21.04.2010 r.
 •     termin przesłania projektu do 26.04.2010 r.
 •     termin składania ofert do 17.05.2010 r.
 •     termin rozpatrzenia ofert do 28.05.2010 r.
 •     termin ogłoszenia decyzji do 04.06.2010 r.