Informacje o bezpieczeństwie

Bridgestone Spółka z o.o. posiada Politykę Zarządzania, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążąc do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu, w spółce zrealizowane zostały działania umożliwiające wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg BS OHSAS 18001. Systemy te poprzez ciągłą analizę ryzyka i identyfikację potencjalnych zagrożeń służą doskonaleniu procedur bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów, zwiększają także aktywność i wrażliwość pracowników. W związku ze zwiększeniem produkcji i rozbudową zakładu powiększyła się ilość magazynowanych substancji, których asortyment jest taki sam jak na początku działalności dlatego też ze względu na rodzaj, kategorie i ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska znajdujących się na naszym terenie, został zakwalifikowany do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

W celu minimalizowania ryzyka związanego ze stosowaniem i magazynowaniem substancji niebezpiecznych oraz zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym i ograniczania ich skutków, Bridgestone opracowuje System Zarządzania Bezpieczeństwem. System ten ma zapobiegać wystąpieniu awarii przemysłowej i przygotowywać do zdarzeń, które mogłyby potencjalnie wystąpić. Każdy przypadek takiego zdarzenia, jeżeli wystąpi, będzie poddany analizie, aby wyeliminować przyczyny tych zdarzeń. System ten będzie poddawany przeglądom.


Informacje dla społeczeństwa